Buscar este blog

sábado, 4 de febrero de 2012

REGRAS DE FORMACIÓN DO PLURAL

Engádese -s
     Se en singular as palabras rematan en vogal, ditongo ou consoante que non sexa -r, -s, -z ou -l: cadro/cadros, bailarín/bailaríns

Engádese -es
     Ás agudas que rematan en -s en singular: compás/compases
     Se os substantivos rematan en -r ou -z: xogador/xogadores, nariz/narices
     Cando en singular rematen en -l e son monosílabas ou graves: ril/riles, fácil/faciles

Cámbiase o -l por -is
     Se rematan en -l e son palabras agudas non monosílabas: madil/madís

Permanecen invariables
     As graves ou esdrúxulas rematadas en -s e tódalas rematadas en -x: o lapis/os lapis  o fax/os faxe